ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az im.orkenyszinhaz.hu és iram.orkenyszinhaz.hu internetes platformhoz.

 

Az adatkezelő neve: Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Az adatkezelő címe: 1075 Budapest Madách tér 6.

Az adatkezelő elérhetősége: iram@orkenyszinhaz.hu

A kezelt adatok megjelölése:

1. A felhasználó által megadott adatok:

Az im.orkenyszinhaz.hu és az iram.orkenyszinhaz.hu internetes platform regisztrált felhasználói által a regisztráció, a felhasználói profil szerkesztése során:

a) megadott név- és kapcsolattartási adatok (a regisztráció feltételeként: név, loginnév, e-mailcím)

b) felhasználói minőségükkel kapcsolatos adatok (látogató, tanár, diák)

c) a profil egy google form kérdőívhez vezet, itt visszajelzéseket kérünk a programjainkról és közönségigényeket térképezünk fel, kitöltése önkéntes, a név és email cím megadása szintén önkéntes

2. A naplózási adatok:

Az iram.orkenyszinhaz.hu és az im.orkenyszinhaz.hu internetes platform megtekintése során az adatkezelő által üzemeltetett rendszer automatikusan naplózza a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát.

Az adatkezelés célja:

Minden naplózási adat esetében az adatok statisztikai célú feldolgozása. Az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az im.orkenyszinhaz.hu oldalon a kvízjátékokban legjobb eredményt elért felhasználók között ajándékokat sorsolunk ki. Erről e-mailen küldünk értesítést.

Az im.orkenyszinhaz.hu oldalon a profilként megjelenő google form kérdőív azon kitöltői között, akik önkéntesen az email címüket is megadták, ajándékokat sorsolunk ki.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek – az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra kivételével – csak a felhasználó előzetes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulása esetén ad át.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése:

A felhasználó által megadott adatok és a naplózási adatok  – saját kérésre, illetve bűncselekmény vagy a feltöltött tartalmakkal összefüggő egyéb jogsértés megvalósítása esetén az adatkezelő egyoldalú döntésén alapuló – törlését vagy a felhasználónak az érintett, a regisztráció feltételeként meg nem határozott személyes adat törlésére vonatkozó kérésének közlését követő harmadik munkanap végéig.

Minden más naplózási adat esetében az adat rögzítését követő ötödik munkanap végéig.

Az adattörlés iránti kérelmet e-mailben az iram@orkenyszinhaz.hu címre kell eljuttatni.

Az adatokat az adatkezelő e határidő leteltekor a felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén sem törli azonban, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdése alkalmazásának van helye, így különösen az adatkezelés a felhasználó jogsértése által az adatkezelőnek vagy harmadik személyeknek okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatokat az adatkezelő az igény kielégítéséig vagy az attól való elállásig, illetve az annak érvényesítésére irányuló eljárás jogerős lezárásáig kezeli.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelő a felhasználó kérésre tájékoztatást ad a felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az iram@orkenyszinhaz.hu címre kell eljuttatni, amire nyolc munkanapon belül választ kap a felhasználó.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos felhasználói panaszokat az iram@orkenyszinhaz.hu címen fogadja. A felhasználó az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

 

***

 

Az Örkény István Színház Adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzata elérhető: ITT

Top