ONLINE MŰSORFÜZET

„Csak egy komoly filozófiai probléma létezik: az öngyilkosság.”

(Albert Camus: Sziszüphosz mítosza)

A SZERZŐRŐL ÉS A SZÍNDARABRÓL

vitadráma: a reformáció idején kialakult drámatípus, amely az érvek, gondolatok és vélemények ütköztetését, igazolását vagy cáfolatát helyezi középpontba

“A szuicidium jelenti a végső szabadságot. Az autonómiánk kifejezése.”

... az orvosom segítene... →

„NEUE ZÜRCHER ZEITUNG: Von Schirach úr, ön tizenhét évesen sikertelen öngyilkossági kísérletet követett el. A szuicidium mint lehetőség még ma is nyitva áll az ön számára?

FERDINAND VON SCHIRACH: Minden embernek megvan a joga ahhoz, hogy maga határozza meg az életét. És ehhez az is hozzátartozik, hogy az ember maga dönthesse el, hogyan szeretné befejezni. Számomra félelmetes lenne, ha már nem tudnék írni, gondolkodni, beszélni. Én egy ilyen betegség esetén, és ha nagyon öreg lennék, amennyire meg tudom ítélni, a szuicidiumot választanám. És örülnék, ha az orvosom segítene békében meghalni. (…) A szuicidium jelenti a végső szabadságot. Az autonómiánk kifejezése. Nem én döntök róla, hogy világra szeretnék-e jönni – de a halálom időpontját én akarom meghatározni. (…) Végső soron mégiscsak az a kérdés, milyen a boldog élet, hogyan érhetjük el, és hogyan lehet helyesen befejezni. Az életnek csak azért van értelme, mert véges.”

(Részlet a szerzővel készült interjúból →)

Schirach a darabok végén a közönséget döntőbírói szerepben vonja be a cselekménybe.

... saját ügyvédi praxisából... →

Ferdinand von Schirach 1964-ben született Münchenben. Bonnban tanult jogot, 1994-től Berlinben praktizál büntetőjogi védőügyvédként. Első novelláit negyvenöt éves korában publikálta Bűnös? címen, melyekben saját ügyvédi praxisából származó jogi eseteket mesélt el. A könyv – és későbbi folytatása is – hatalmas sikert aratott Németországban és külföldön, több mint 40 nyelvre lefordították, világszerte több millió példányban kelt el. A szerző 2019-ben megjelent Kávé és cigaretta című kötetében saját nagyapjával, Baldur von Schirach volt náci funkcionáriussal foglalkozott. 2015-ös Terror című színdarabja, és 2020-as Isten című vitadrámája is nagy visszhangot váltott ki, többek között azért, mert Schirach a darabok végén a közönséget döntőbírói szerepben vonja be a cselekménybe. Míg a Terror alaphelyzetét egy bírósági tárgyalás képezi, az Isten egy etikai tanácsülésből indul ki (annak kapcsán, hogy a Német Alkotmánybíróság 2020. február 26-i ítéletében engedélyezte az orvosok általi halálhoz segítést), melyek végén a közönség szavazhat a darabokan megismert kérdésekben. (Az Isten-ből készült előadások során lezajlott szavazások folyamatosan frissülő eredményeit a nézők a https://gott.theater/map → oldalon kísérhetik figyelemmel.) Schirach számos művét, köztük az Isten-t is filmre vitték.

Lehet-e színdarab egy egyszerű bizottsági ülés? Az érvek puszta összecsapása, a szereplők egymás utáni rendezett föllépése kiad-e egy drámát?

... kedvenc témája... →

„Lehet-e színdarab egy egyszerű bizottsági ülés? Az érvek puszta összecsapása, a szereplők egymás utáni rendezett föllépése kiad-e egy drámát? Itt a szó szoros értelmében semmi sem történik. A szereplők konszenzust keresnek, közösségi véleményt, amely alapján az ilyen és ehhez hasonló esetek kezelhetők lesznek. De nemcsak cselekmény nincs, hanem karakterek sincsenek, legfeljebb az érvelési szituációkban tanúsított viselkedési módokból következtethetünk a jellemvonásokra. És ugyanakkor a halálról van szó, amely a színpadi műveknek mindig is kedvenc témája volt. De most nem konfliktusokról, nem egy cselekvési sorról, és nem is a sorsról van szó. Hanem inkább egy követhető és általánosan alkalmazható morális parancs megkereséséről.”

„Legősibb formájukban, az ókori görögöknél a bírósági tárgyalások alig különböztek a színházi előadásoktól.”

(Forrás: Magazin NZZ – interjú a szerzővel →)

“Az érintettek a bíróságon ma is eljátsszák a tettet – természetesen nem cselekvőleg, hanem szavakkal.”

... máshogyan fog figyelni ... →

„Egy bírósági eljárás azért alkalmas a színrevitelre, mert alapjában véve minden büntetőeljárás színdarabhoz hasonlít. Dramaturgia szerint zajlik, nem véletlenül megy vissza a színház és a bíróság közös gyökerekre. Az érintettek a bíróságon ma is „eljátsszák” a tettet – természetesen nem cselekvőleg, hanem szavakkal. (…) Ha egy darab elején közlik, hogy önnek nézőként a végén majd döntést kell hoznia, egész máshogyan fog figyelni. Morálisan és igazságosan akar dönteni, helyesen akar cselekedni. De mi a helyes?”

EUTANÁZIA MAGYARORSZÁGON

„Magyarországon ma bárki bárhogy megölheti magát, csak orvosi segítséggel nem.”

(részlet a darabból)

Mi az eutanázia? →

A társadalmi vitát nagyban nehezíti, hogy nincs egységesen elfogadott definíciója az eutanáziának vagy kegyes halálnak. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy aktív eutanázia az, amikor az orvos valamilyen kezeléssel megrövidíti a betege életét, hogy szenvedéseit csökkentse, a passzív eutanázia pedig az, amikor a beteg nem kap meg valamit, amitől az élete meghosszabbodna. Az aktív eutanázia tilos, de szakemberek szerint ennek ellenére előfordul, hogy alkalmazzák a magyar egészségügyben.

(Forrás: →)

 

„Az Európa Tanács 2003-ban közzétett, 34 országban készítetett felmérése is kimutatta, hogy az eutanázia meghatározásában, a vizsgált országokban jelentős zavar uralkodik. Hazánkban is jelentős véleménykülönbségeket találunk az egyes szerzők között. (…) Általában a terminális állapotú (rövid időn belül halálhoz vezető betegségben szenvedő) beteg nagy szenvedéssel járó állapotának szándékos, a beteg érdekében történő megrövidítését, a halál időpontjának szándékos korábbra helyezését értik alatta.”

(Dr. Zubek László: Életvégi döntések az intenzív terápiában – az önrendelkezés és a kezeléskorlátozás etikai és jogi vonatkozásai – doktori dolgozat, Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, 2011)

 

„Maga az összetett szó is görög eredetű: kíméletes és csendes halált jelent. A görög _ευ_ a jó jelzője, míg a θανατος a halál megnevezése.”

(Forrás: →)

„Az eutanázia mindig is csak azoknak lesz lehetőség, akiknek belefér a világnézetébe.”

(Bérczes Tibor: Élni és halni hagyni – Beszélgetések a holland eutanáziagyakorlatról, Corvina Kiadó, 2016)

... alkotmányos megítélés ... →

„ Az eutanáziát magyar törvények nem szabályozzák, az Alkotmánybíróság azonban eutanáziahatározatában megállapította, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő beteg döntése arról, hogy életének a szenvedésekkel teli fennmaradó részét nem akarja megélni, önrendelkezési jogának körébe tartozik, ami közvetlenül levezethető az emberi méltósághoz való feltétlen és korlátozhatatlan jogából. A testület döntése alapján tehát a saját haláláról való döntés mindenkit megillet.

A testület joggyakorlata alapján – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – az aktív és passzív eutanázia eltérő alkotmányos megítélés alá esik. E szerint a gyógyíthatatlan betegnek az a kívánsága, hogy orvosi – tevőleges – segítséggel vessen véget életének, nem tekinthető az életével, illetve halálával összefüggő önrendelkezési joga gyakorlásának, mivel az aktív eutanázia egy másik személy tevőleges beavatkozását követeli meg. Az aktív eutanázia minden formája tilalmazott, és megvalósulása a büntetőjog hatókörébe tartozó esetkör.

Passzív eutanázia alatt az életmentő orvosi beavatkozás visszautasítását értjük, amelynek további két esetkörét különböztethetjük meg: önkéntes passzív eutanázia esetén az életmentő (vagy azt fenntartó) kezelés, orvosi beavatkozás visszautasítása a beteg befolyásmentes akaratnyilvánításán alapul, míg nem önkéntes passzív eutanázia esetén a beteg nincs abban a helyzetben, hogy kinyilváníthassa akaratát, így a kérdés, hogy más személy – a kezelőorvos – döntése pótolhatja-e az akaratnyilvánításra képtelen beteg döntését az életmentő/-fenntartó kezelésről.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az önkéntes passzív eutanázia összeegyeztethető az élet és emberi méltósághoz fűződő jog alkotmányos szabályozásával, a nem önkéntes passzív eutanázia nincs összefüggésben a beteg önrendelkezési jogával, ezért nem megengedett.

Az egészségügyről szóló törvény rendelkezései szerint az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint gyógyíthatatlan, és rövid időn belül halálhoz vezet. A visszautasítás ebben az esetben is csak akkor érvényes, ha háromtagú orvosi bizottság a beteget vizsgálatát követően egybehangzóan, írásban nyilatkozik arról, hogy a beteg döntését a döntés következményeinek tudatában hozta meg, továbbá, hogy a betegség jellegére vonatkozó a jogszabályban foglalt feltételek fennállnak. További alaki feltétel, hogy a beteg az orvosi bizottság nyilatkozatát követő harmadik napon két tanú előtt ismételten kinyilvánítsa a visszautasításra irányuló szándékát.

A beteg önkéntes döntése tehát az életmentő, életfenntartó beavatkozásról történő lemondásra az önrendelkezési jog hatókörébe tartozik, azonban a lemondásra vonatkozó szabályozásnak biztosítania kell, hogy a döntés a beteg befolyástól mentes akaratelhatározásán alapuljon.”

(Forrás: →)

EUTANÁZIA HOLLANDIÁBAN

A szabályozás bonyolultságát mutatja, hogy az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság általános tilalmát a törvény nem törölte el…

... az eutanázia nem állampolgári jog ... →

„Az, hogy a világon először Hollandiában legalizálták az eutanáziát, Magyarországon is közismert, az viszont már kevésbé, hogy az eutanáziát a holland törvény milyen konkrét feltételekhez köti, az pedig még kevésbé, hogy az immár több, mint tíz éve folytatott holland gyakorlatban hogyan alakult az eutanázia gyakorisága, elfogadottsága, alkalmazásával kapcsolatban milyen dilemmák vetődtek fel, és azokra milyen megoldási javaslatok születtek.

(…)

A „kérésre történő eutanáziára és az asszisztált öngyilkosságra” vonatkozó törvényt a holland parlament 2001 áprilisában fogadta el, és egy évvel később lépett hatályba. Amint az elnevezéséből is látszik, a törvény egyértelmű különbséget tesz az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság között, mert bár mindkettőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, az utóbbi esetében az orvos szerepe arra korlátozódik, hogy a beteg rendelkezésére bocsátja az élet befejezéséhez szükséges szert.

A szabályozás bonyolultságát mutatja, hogy az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság általános tilalmát a törvény nem törölte el, csupán lehetőséget teremtett ara, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén legyen mód az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság alkalmazására. E feltételek a következők: az élet lerövidítésére irányuló cselekedetet orvos hajtja végre; az orvos a törvényben megfogalmazott gondossági kritériumokkal összhangban cselekszik; cselekedetét jelenti az illetékes halottkémnek.

A gondossági kritériumokat a törvény a következőképp határozta meg:
– A beteg az eutanáziát vagy az asszisztált öngyilkosságot önként kérte, és kérését kellően megfontolta.
– Az orvos meggyőződött róla, hogy a páciens szenvedése elviselhetetlen és kilátástalan.
– A beteg az állapotával és a kilátásaival kapcsolatban megfelelő tájékoztatást kapott.
– Az orvos a beteggel közösen jutott arra az álláspontra, hogy az adott helyzetben nincs más ésszerű megoldás.
– A pácienst legalább egy másik orvos is megvizsgálta, mégpedig egy olyan, aki sem az orvossal, sem a pácienssel nem állt személyes kapcsolatban, és akit erre a feladatra az orvos kért fel. A kontrollt végző orvos megerősítette, hogy teljesülnek a fenti feltételek.
– Az orvos az élet lezárását orvosi szempontból gondosan hajtotta végre. Azt pedig, hogy ez valóban így történt-e, egy háromtagú (egy orvos, egy orvosetikus és egy jogász alkotta) bizottság külön megvizsgálja.

Feltétlen kihangsúlyozandó, hogy az eutanázia nem állampolgári jog, azaz a páciens csak kérheti, de nem követelheti, hogy rövidítsék meg az életét illetve a szenvedését, az orvos pedig csak akkor mondhat a kérésre igent, ha teljesülnek a törvényben megszabott feltételek.”

(Bérczes Tibor: Élni és halni hagyni – Beszélgetések a holland eutanáziagyakorlatról, Corvina Kiadó, 2016)

TANATOLÓGIA, HOSPICE

„Ahhoz, hogy az eutanáziáról beszélgetni lehessen, először beszélni kellene magáról a halálról.”

(részlet a darabból)

Mi a tanatológia? →

A pszichológia egyik ága, a tanatológia (haláltan, a kifejezés a görög Halál-istenre, Thanatoszra utal) kutatja a haldoklással, halállal és a gyásszal összefüggő lelki megnyilvánulásokat. Módszere interdiszciplináris, egyes országok tudománya más-más szempontjait emeli ki. Célja elsősorban a haldoklással járó, mind a haldoklót, mind hozzátartozóit terhelő pszichés fájdalom csökkentése. Magyarországon kiemelkedő képviselője a hospice magyarországi úttörője, a pszichológus, tanatológus Polcz Alaine. Az ő vezetésével jött létre 1991. április 29-én a Magyar Hospice Alapítvány, együttműködve dr. Muszbek Katalin pszichiáterrel, aki ma az intézmény orvosigazgatója.

“minden utalás a csúnyaságra, betegségre, öregségre vagy a halálra egyszerűen illetlenségnek tűnik”

... elfojtások, elhárítások rendszere... →

„A mai európai gondolkozásban a halál tudata mintha nem értené az életet. A történelmi gondolkodás, a tudományos haladásba vetett hit és a technikai fejlődés mítosza mintha elfelhőzné azt az egyszerű tényt, hogy mindannyian meghalunk. Olyannyira, hogy – némi iróniával – azt is mondhatnánk, manapság nemcsak meghalni nem divatos dolog; már öregnek lenni sem sikk. A film, a televízió és a színes képeslapok vagy a reklámok azt a hatást keltik, mintha a Földön élő emberek többsége szép és fiatal lenne. Ebben a környezetben minden utalás a csúnyaságra, betegségre, öregségre vagy a halálra egyszerűen illetlenségnek tűnik.

Néhány évtizeddel ezelőtt az emberek többsége otthon született és otthon halt meg; ma a születést és a halált, a meghalás látványát is kórházak, klinikák, elfekvő intézetek falai rejtik. Ebből következik az is, hogy a halálhoz való eleve ambivalens viszonyunk az elfojtások, elhárítások rendszerével terhelődött, holott már az alapvető ambivalencia elviselése és feldolgozása is erősen igénybe veszi az egész személyiséget, minden pszichés teherbírásával együtt.”

 

„A nagy vallások, de még a primitív hitek is mindig visszatérnek a halál kérdésére adott válaszra; s hogy ez a válasz a hétköznapi ember számára felfogható-elviselhető legyen, mitologizálták, kiszínezték, képes, szimbolikus beszédet használtak. A modern tudat sem a színezett, sem a színezetlen választ nem érti, a szimbólumokat elutasítja. Nekünk a mai tudatunkkal kell élnünk, mely nem ismeri, nem érti a mitológia nyelvét, mivel szilárd magja a ráció, a természettudományos gondolkozás.”

 

“Ambivalens viszonyunkat a halálhoz sokkal hívebben, a mindennapi életre jellemzőbben illusztrálja az a két történet a héber mítoszokban, amely Ábrahám halálát kétféle módon beszéli el.

Az egyik változat így szól:

„Ábrahám…megáldotta Jákobot, óva intve őt attól, hogy kánaánita nőt vegyen feleségül; ugyanakkor ráhagyta Damaszkusz melletti házát, amelyet később is ’Ábrahám Hajléka’ néven ismertek. Azután lefeküdt, magához ölelte Jákobot, és hét csókkal illette a homlokát; majd Jákob két ujjával lezárta saját szemét, s takaróval befedte kinyújtott testét, és békésen kilehelte lelkét. Jákob elaludt Ábrahám kebelén, s mikor néhány óra múlva felébredt, észrevette, hogy az hideg, akár a jég.”

A történet másik változata viszont így hangzik:

„Ábrahám azonban még ezután sem akart meghalni. Isten erre szólította a halál angyalát, mondván: ’Te kegyetlen halál, rejtsd el erőszakosságodat, fátyolozd el rothadásodat, öltözz ifjúságba s dicsőségbe, úgy menj le, és hozd el nekem Ábrahámot, az Én barátomat!’ Ábrahám vendégszeretően fogadta a Halál Angyalát, de kételkedett benne, hogy ez a szép ifjú valóban a halál. Ezért megkérte, hogy tárja fel igazi arculatát. A halál teljesítette kívánságát. Ábrahám elájult a rémülettől, s mikor magához tért, ezt suttogta: ’Isten nevében felszólítlak, hogy öltsd magadra ismét átalakodat!’ A halál megtette, s fondorlatosan így szólt: ’Nosza, ragadd meg a kezemet, barátom, hadd áradjon vissza testedbe a duzzadó életerő!’ Ábrahám odanyújtotta az ujjait, s a halál azon keresztül kihúzta a lelkét.”

Ábrahám halálának leírásában – jellemzően a héber mítoszokra – minden alaptörténést megtalálunk, sőt a történés ellenkezőjét is, ami igen fontos, hiszen az érzelmek ambivalenciájának megfelelően ez a kettősség a pszichés történésekre jellemző. A kétféle változat egyben a halállal, annak fogadásával kapcsolatos „archaikus alapmagatartás –formának” is nevezhető. A leírás nyelve ugyan a mítoszoknak megfelelően szimbolikus, ám ugyanakkor realisztikusan és pontosan, mintegy „kívülről” szól a két szélsőséges halálélménytípusról.

Ez a kétféle élménytípus, a halál bölcs és békés elfogadása és az iszonyodó elutasítás, mintha valóban független volna a történelmi kortól, a haldokló életkorától és intelligenciájától, kultúrájától.”

(Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak, Pont Kiadó, 1998)

ELISABETH KÜBLER-ROSS,

A HALDOKLÁS ÖT FÁZISA:

1. Tagadás. El nem hivés.
2.
Lázadás, keserűség.
3.
Alkudozás.
4.
Depresszió.
5.
Csöndes belenyugvás, elfogadás.

Sok orvos azt mondaná, hogy nincs szükség a hospice-ra, mert a beteg anélkül is meg tud halni.

... a halál mágikus okozója ... →

„Evidencia-e az orvosok számára, hogy hospice-ra szükség van?

Sok orvos azt mondaná, hogy nincs rá szükség, mert a beteg a nélkül is meg tud halni. Vannak, akik nem is értik, vagy nem értenek egyet azzal, hogy ehhez külön ellátórendszer kellene, hiszen a halál így is, úgy is eljön; ellentétben a gyógyulással, amely – súlyos betegségek esetén – segítség nélkül általában nem következik be. De ha valaki alaposabban végiggondolja, rájön, mennyire indokolt, hogy a haldoklóval való foglalkozás az orvoslás, a gyógytorna, a pszichológia, és így tovább külön területe. A hospice-szal kapcsolatos szkepszis jórészt az aktív és a palliatív ellátás szemléleti különbségéből ered. Hadd illusztráljam ezt egy konkrét történettel. Egy otthon ápolt betegünknek a hospice orvos úgynevezett kábító fájdalomcsillapítót írt fel, de a beteg hozzátartozójának kétségei támadtak, vajon be szabad-e ezt adni. Felhívta az onkológust, aki azt mondta: „Be ne adja, csak nem akarja, hogy meghaljon?!”

Ilyen történetekkel sajnálatosan gyakran találkozunk. A beteg pedig tovább szenved a fájdalomtól, és ott fekszik kiszolgáltatottan, hisz ő maga nem tud lemenni a patikába.

(…)

 

Miért nem az orvosok javasolják a hospice-t?

Részben azért, mert az orvosok többsége nem igazán tájékozott, és talán félti a presztízsét. A háziorvosok egy jelentős része azt mondja, hogy ehhez ő is ért, amiben sokszor közvetve az is benne van, hogy ehhez nem kell túl nagy szakértelem, és még azt sem kalkulálja be, hogy ennyi beteg mellett, ha akar, sem tud annyiszor kimenni a beteghez, ahányszor kellene. De ezeknél is fontosabb az a félelem, hogy az lesz a halál mágikus okozója, aki először ejti ki a szót a száján. Mivel az orvosok tudják, hogy a betegekre és a hozzátartozókra gyakran jellemző az a mágikus gondolkodás, hogy ha kimondjuk a rosszat, azt be is vonzzuk, ódzkodnak attól, hogy szóba hozzák a halált és a hospice-t, amelyet számos orvos is a halál szinonimájának tart.”

(Bérczes Tibor: A halál életkérdés – Beszélgetések Biró Eszterrel, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával, Corvina Kiadó, 2020)

“Az eutanázia és az eutélia közötti különbséget talán úgy fogalmazhatjuk meg a legvilágosabban, hogy amíg eutanázián a test halálba segítését értjük, az eutélia – figyelmebe véve testi (szóma) és szellemi (psziché) kettősségünket – az életből való kilépésünkhöz a szellemi-érzelmi felkészülésünket helyezi előtérbe.”

... a szenvedés megtisztító erejébe vetett hit... →

„…mélyen él kultúránkban a szenvedés megtisztító erejébe vetett hit és így a szenvedés vállalásának elvárása. A jó halálhoz azonban önmagában még a haldoklás hatásos lerövídítése sem vezet. példamutatóan jó, méltóságteljes halál eléréséhez – amely az itt maradók haldoklás- és elmúlásfélelmének enyhítésével boldogabbá teszi az ő életüket is – semmiképp sem elég. Ezért vezettem be az eutélia fogalomkörét, amely jó véget jelent, és magába foglalja mindazt, ami elvezethet életutunk méltóság- és szeretetteljes befejezéséhez. (…) Az eutanázia és az eutélia közötti különbséget talán úgy fogalmazhatjuk meg a legvilágosabban, hogy amíg eutanázián a test halálba segítését értjük, az eutélia – figyelmebe véve testi (szóma) és szellemi (psziché) kettősségünket – az életből való kilépésünkhöz a szellemi-érzelmi felkészülésünket helyezi előtérbe. Magát az eutanáziát, a test halálba segítését egyes esetekben szükségesnek, de amennyire lehetséges, elkerülendőnek tekinti.”

(Bitó László: Boldogabb élet – jó halál, Noran Libro Kiadó, 2014)

“Onnan jöttünk és oda megyünk, mondták ezek az emberek. Egy erotikus aktus révén és egy nőn keresztül születtünk, egy erotikus aktus révén és egy nőn keresztül kell meghalnunk, a halálhetairán keresztül, aki az Anya nagy ellentéte és kiegészítője…”

... a halálhetaira képei ... →

„…a meghalás erotikus aktus: mert vágyódtak utána, és végeredményben minden vágy erotikus, illetve azt nevezzük erotikusnak, amiben Eros isten, vagyis a vágyódás benne van. A férfi mindig valami nő után vágyódik, mondták barátaink, az etruszkok, tehát a halál, a meghalás nő. Nő a férfi számára, de férfi, erőszakos szatír a nő számára. Ezt mondják azok a szobrok, amelyeket ma délelőtt láttál. De mutathatnék neked más dolgokat is; a halálhetaira képeit különféle archaikus reliefeken. A halál egy ringyó, aki elcsábítja a legényeket. Rettenetes nagy vaginával ábrázolják. És ez a vagina valószínűleg többet is jelent. Onnan jöttünk és oda megyünk, mondták ezek az emberek. Egy erotikus aktus révén és egy nőn keresztül születtünk, egy erotikus aktus révén és egy nőn keresztül kell meghalnunk, a halálhetairán keresztül, aki az Anya nagy ellentéte és kiegészítője… mikor meghalunk, visszaszületünk… érted?”

(Szerb Antal: Utas és holdvilág)

Sajnálom. Szigorúan tilos.

Örkény István: Vágóhíd →

Előbb egy kilátótoronyba vittek, ahonnan beláthattuk az egész panorámát. Aztán az elnöki palota renaissance udvarát bámultuk meg, innen egy gyógyforráshoz vezetett utunk, ahol – vezetőnk biztatására – mindnyájan megkóstoltuk a kút savanykás, de életadó vizét. Visszaültünk az autóbuszba. A hangszóró most a Belváros szépségeit ecsetelte, s aztán megálltunk a Nemzeti Képtár előtt. A szoborgyűjteményt végignéztem, de aztán fájdalmak leptek el, és nem mentem tovább. A többiek néhány szép Rembrandt- és Brueghel-képet láttak.

– Most – szólalt meg a hangszóró – városunk egyik legmodernebb intézményét, a vágóhidat tekintjük meg. Az állatok lemészárlása oly humánus, sőt nemes alapelvek alapján történik, hogy nemcsak a gyenge idegzetű hölgyek, hanem a gyermekek is bátran végignézhetik.

Hatalmas csarnokokon mentünk végig. Minden fényárban úszott, a márványfalak között halk zene szólt, melyet egyetlen bődülés vagy röffenés sem zavart meg. Utunk a mázsálótól egészen a sonkapácolóig vezetett, s minden egészen más volt, mint ahogy elképzelésemben élt. Nem láttam megtorpanó, felhorkanó, visszahőkölő állatokat, sem tagbaszakadt székálló legényeket, amint lesújtanak a nehéztaglóval. A vágómarhák, a sertések, a birkák hófehér folyosókból léptek elő, s egy nagy teremben, mindenféle áramütés vagy kábítószer vagy mérges gáz nélkül lassan elálmosodtak, lepihentek, s oly észrevétlenül szenderültek át a halálba, mint ahogy a folyótorkolatban az állóvízbe siklik át egy csónak. Félrevontam az idegenvezetőt.

– Egy szívességre szeretném kérni – mondtam. – Sajnos, nem lehet – válaszolta.
– Nyomós okaim vannak – mondtam.
– Mindenkinek nyomós okai vannak – mondta. – Meghálálnám a szívességét – mondtam.

– Nekem már vagyonokat ígértek – mondta. – A birkáknak szabad? – kérdeztem.
– Sajnálom – mondta. – Szigorúan tilos.

“Ahová most lám, hazataláltam.”

Nádas Péter: Saját halál →

„Olyasmi folytatódik, amit igen nehéz szavakkal megragadni, mert a halál előtti állapotban csaknem érvényét veszíti az egyezményes időszámítás. Egy nagy villanykapcsolót lekattintanak, magát a főkapcsolót. Amitől a látás, az észlelés és a gondolkodás közel sem szűnik meg. E párhuzamosan működő funkciók a frissen szerzett észleléseiket azonban nem a tudat egyezményes időrendjére fűzik fel.

(…)
Olyan közegben láttam át a magam mögött hagyott életet, amely a maga időbeli tagoltságával az időtlenség beláthatatlan űrjében helyezkedett el. Ahová most lám, hazataláltam. Minden eddig érzett érzés és észlelés jelen volt, összes ízével és illatával, habár érezni nem éreztem. Tapintásnak, szaglásnak és ízlelésnek, az egész nagy szenzuális színjátéknak vége lett. Ami nem azt jelentette, hogy ne maradtak volna telítettek az érzéseim. Láttam. Emlékeztem.

A testi érzékeléstől megfosztott tudat a gondolkodás mechanizmusát észleli utolsó tárgyaként. Mintha a saját gondolkodásom mechanizmusával egy életen át semmibe meredtem volna ki, ám az űrérzést nem vettem volna igazán tudomásul. Látásomnak nem voltak többé időbeli vagy térbeli korlátai. A saját életem részletei nem a saját életem történetével álltak kapcsolatban. Ilyen történet ugyanis nem létezik és nem létezett. Ami végtelenül meglepett.

Azt mondtam magamnak, ezért kerestem hát oly görcsösen a részletek helyét a teljes történetben. Nem a térbe, nem az időbe vannak belekötve, ahol a helyüket kerestem. Az egyéni életnek ténylegesen nem a születés az eleje, nem a halál a vége, s akkor miként lehetett volna részletekből épülő egésze. Most hagyom el a részletek zűrzavaros helyszínét. A tudatom azonban, amivel az időkben és helyszíneken zajló eseményeket egyáltalán felfoghatom és értékelhetem, a végtelenbe van belekötve. Amit megint csak a kézenfekvő dolgoknak kijáró meglepettséggel vettem tudomásul. Olyasmit vettem tudomásul, amit tudtam korábban. Halálom küszöbére érve, inputjaival és outputjaival együtt azért látom át szerkezetében a testi létezést, mondtam magamnak, mert az érzékelés eleve túllép az időbeliségen, és nincsen térbeliséghez kötözve. Mintha hirtelen fölfognám, mit akart Rilke a vállunk mögött álló néma angyalokkal. A tiszta érzéki felfogás mindig is onnan nézett át semleges szemléletével, ahová most boldogan és elnémultan visszatérek. (…)

Emlékezetem teljességét élem át, s ugyanezt teszi velem a térérzékelés. Egymásba vannak írva. Szellemileg a legpazarabb hímnős állapot, euforikus állapot. Isten sajnos nem fellelhető az idő teljességében, be kell látnom, hogy nem létezik, hiába hittem. Milyen nevetséges voltam ezzel az egész emberi hiszékenységemmel. Kínos tévedés. Az erő azonban minden emberi képzetnél hatalmasabb. Elképzeléséhez túl erőteljes lehetett a testem. A lélek emlékezete az istenekről alkotott képpel ugyan figyelmeztetett. A teremtő erő fogad vissza magába. Miközben a tudatomban még működik az időszámítás, visszanézek rá, amint elkülönített rétegeit és eseményeit épp elhagyom. Az időtlenségben nincs helye a felejtésnek. Jobb híján erre szokták mondani, hogy halála pillanatában visszapergeti magában élete eseményeit az ember. Őszintén szólva nem perget vissza semmit. De végre tisztán látja át, hiszen az időtlenségben az emlékezésnek sincs helye. Egy életen át nem értette, mert a lelket és a testet soha nem látta egyben.”

“a születést és a halált nem éljük meg, nincs szubjektív jellegük”

Thomas Mann: A varázshegy →

„Én ismerem a halált, régi szolgája vagyok, általában túlbecsülik, tessék elhinni! Mondhatom, nem olyan nagy ügy az egész. Mert ami kínlódás olykor megelőzi, azt nemigen számíthatjuk a halálhoz, az fenemód eleven história, és akárhányszor életre, gyógyulásra vezet. De a halálról senki se tudna sokat mesélni, aki onnét visszajönne: mert a halált nem éli át az ember. Sötétségből jövünk, és a sötétségbe távozunk, a kettő között vannak élményeink, de a kezdetet és a véget, a születést és a halált nem éljük meg, nincs szubjektív jellegük, mindenestül az objektív jelenségek területére tartoznak.”

 

“hosszú élettel ajándékozták meg őket, s lehetővé tették, hogy egyazon időben haljanak meg”

Philemon és Baucis →

„Philemon és Baucis a görög mitológiában jámbor phrügiai házaspár. Egyszer a faluba, ahol laktak, vándor képében ellátogatott Zeusz és Hermész, de egyetlen házba se fogadták be őket. Csak Philemon tárta ki előttük kunyhójuk ajtaját, és jó szívvel megosztották velük, amijük csak volt. Az istenek megbüntették gonoszságukért a falu minden lakóját: vízáradatot bocsátottak házaikra. Csak Philemon kunyhója maradt meg, pompás templom vált belőle, és ők lettek a papjai. Vendégszeretetük jutalmául az istenek teljesítették Philemon kívánságát, hosszú élettel ajándékozták meg őket, s lehetővé tették, hogy egyazon időben haljanak meg. Amikor eljött végórájuk, Philemon közös gyökérből kinőtt ikerfákká változtak. A phrügiaiak tisztelték e fákat, s koszorúkkal ékesítették fel.”

(Forrás: Mitológiai lexikon)

“egy legyen elhívó óránk, sose lássam a sírját
én feleségemnek, ne temessen el ő soha engem”

Ovidius: Philemon és Baucis →

»Mondd, te igazságos vénember s hű felesége
ennek a jó férjnek, mire vágytok?« Csak keveset szól
Baucisszal, s közösen vele már ezt kéri Philemon:
»Itt mi a papjaitok, szentélyetek őrei légyünk,
s mert egyetértésben töltöttük az életet együtt,
egy legyen elhívó óránk, sose lássam a sírját
én feleségemnek, ne temessen el ő soha engem.«
Teljesedik vágyuk: hív őrei voltak a szentelt
helynek, míg éltek; s mikor őket az aggkor, az évek
megtörték, s mikor épp ama lépcsőn állva, az elmúlt
dolgokról szóltak, hát Baucis látja: Philemon
lombosodik, s Baucist leveledzeni látja Philemon.
Már mindkettőnek kezdett arcára a lombcsúcs
nőni, mikor míg még lehetett, »Isten veled, édes
hitvesem!« ezt mondták, egyszerre, s az ágak is ekkor
és egyszerre belepték ajkuk: a thynosi tájon
azt az iker két fát a lakos mutogatja ma is még.
Ezt szavanemjátszó sok vén (nem volt oka csalni)
mondta el énnekem; magam is láttam koszorúkat
függni az ágakon ott, s szóltam, magam is, koszorúzva:
»Égi legyen, kit az ég kedvel, s tisztelt, aki tisztel!«

Publius Ovidius Naso: Philemon és Baucis (részlet)
(fordította: Devecseri Gábor)

“…nehézkesen, mintha egy gumimatracra mászna rá, felkapaszkodik a koporsóra…”

Halász Péter a saját ravatalán →

„2005 október 13-án, egy hosszú próba után összeestem. Azt hittem, a kimerültség miatt van. A mentők bevittek a kórházba, és megállapították, hogy gáz van”. Májrák. „Tizennyolc orvos diagnózisa szerint végzetes a betegségem. Sőt, van egy menetrend is, hogy ez progresszív, és majdnem dátumra pontosan lehet látni a végét” – meséli, mintha egy közelgő turné programját ismertetné az érdeklődő közönséggel. „Gondoltam, ha már rendelkezem egy ilyen betegséggel, akkor kezdjünk vele valamit. Nem sok ember láthatja a saját temetését. Ez, gondolom izgalmas lehet másoknak is, látom egész sokan összejöttünk” – mondja a közönségre mosolyogva, aztán nehézkesen, mintha egy gumimatracra mászna rá, felkapaszkodik a koporsóra. Elhelyezkedik, megszólal a zene, a ceremóniamester, Vajdai Vilmos pedig a keverőpult mögül egy tibeti éneklőedényeken játszó srácot jelent be. A búgás, bongás közepette váratlanul leesik a koporsó mögé ragasztott, nagy, szuggesztív Halász-fotó, a közönség pedig nevet.”

(Szőnyei Tamás: Temetve él – Halász Péter a saját ravatalán →)

Hírek, érdekességek →

Svájcban engedélyezték az első olyan gépet, amellyel bárki önmagán hajthat végre eutanáziát. A Sarco kapszula folyékony nitrogén alkalmazásával pillanatok alatt elkábítja a benne fekvő embert, akinél néhány perc múltán beáll a klinikai halál állapota. A gyártó Exit International a géppel a passzív eutanázia ma is alkalmazott módszereire kíván alternatívát biztosítani. (Forrás →)

Saját maga szeretne dönteni a haláláról Alain Delon. A francia színész megkérte a fiát, hogy intézze el: eutanáziával vethessen véget az életének Svájcban. (Forrás →)

A magyar lakosság 55 százaléka támogatja az eutanáziát – derül ki abból a 2013-as, HVG-ben közzétett közvélemény-kutatásból, amelyet a Medián készített a hetilapnak. (Forrás →)

Az ún. Fekete Angyal-ügy egy magyarországi bűncselekmény-sorozat volt. Ez volt első olyan magyarországi eset, amikor a hatóságok egy kórházi sorozatgyilkosságra emlékeztető ügyben vizsgálódtak. A bíróság az elkövető beismerő vallomása ellenére nem mondta ki, hogy gyilkosság történt. A közvélemény által csak Fekete Angyal néven említett ápolónőt foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésben mondták ki bűnösnek, mert a Nyírő Gyula kórház belgyógyászati osztályán önkényesen injekciókat adott be betegeknek. (Forrás →)

Jean-Luc Godard francia filmrendező 91 éves korában orvosi segédlettel fejezte be az életét Svájcban. (Forrás →)

Korábbi kutatások szerint az öngyilkosság jóval gyakoribb a költők között, mint más irodalmárok között vagy általában a lakosság körében, és a költők hajlanak a depresszióra. A kutatási eredményeket fel lehet használni a ma élő költők esetleges öngyilkosságának lingvisztikai előrejelzésére is. Ha valaki túl sokszor használja az „én” szót, még nem biztos, hogy öngyilkos lesz, de ennek a kockázata mindenképpen nagyobb – fejtette ki az amerikai professzor. (Forrás →)

Együtt akartak öngyilkosok lenni, a férfi azonban elájult, miközben megpróbálta megölni magát. A manchesteri koronabíróság felmentette a férfit a gyilkosság vádja alól. (Forrás →)

Morrie Schwartzot Mitch Albom Keddek Morrie-val című, az Egyesült Államokban 1997-ben, majd számos nyelven és országban megjelent könyve tette világhírűvé. Az ALS betegségben szenvedő Schwartz megosztotta a nyilvánossággal lassú haldoklásának tudatosan átélt élményét; fokozatos testi leépülését, haldoklását könyvben és tévéműsorokban örökítette meg. (Forrás →)

Öngyilkos költők, írók névsora: Forrás →

Amíg nálunk a november 1-jére eső halottak napja egy szomorú esemény, és amikor meglátogatjuk a halottainkat a temetőben, virágot teszünk a sírokra, gyertyát gyújtunk és befelé figyelve, csendben emlékezünk, addig Mexikóban ez az ünnep egy két napig tartó színes, harsány-hangos, evős-ivós, már-már hedonista ceremónia. (Forrás →) 

Színlap →

MÁTHÉ ZSOLT   Máthé Zsolt
KERTÉSZ TIBOR   Gálffi László
DR. VETŐ KLÁRA   Bíró Kriszta
DR. HAJNAL ÉVA   Hámori Gabriella
DR. KELLER GYULA   Vajda Milán
DR. SÁRKÖZINÉ DR. KELEMEN ZSUZSANNA   Kerekes Éva
DR. VERÉB EDIT   Csákányi Eszter
BREZNAY-SZALÓKY ANTAL   Csuja Imre

RENDEZŐ   Mácsai Pál
DRAMATURG   Varga Zsófia
ASSZISZTENS   Laky Diána
ÜGYELŐ   Sós Eszter
SÚGÓ   Horváth Éva
RENDEZŐ GYAKORNOK   Ódor Gergő

AZ ELŐADÁST 2 RÉSZBEN JÁTSSZUK, HOSSZA KB. 2 ÓRA.

Az előadások utáni szavazások eredménye →

Az előadást 14 éven felüli nézőinknek ajánljuk!

Az előadás a GUSTAV KIEPENHEUER Bühnenvertrieb, Berlin és a MAYER-SZILÁGYI Színházi Ügynökség, Budapest engedélyével jött létre.

Impresszum →

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Felelős szerkesztő: Mácsai Pál

Szöveg: Ódor Gergő, Varga Zsófia

Előadásképek: Horváth Judit

Plakát: Nagy Gergő

Kiadvány (PDF →): Weiszer Márk

Online műsorfüzet: Hudáky Rita

Top